Zásady nakládání s osobními údaji

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o.

1. Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o. se sídlem U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1, IČO: 02674386, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 222082 (dále Poskytovatel).

2. Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

3. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

4. Pokud Poskytovatel bude potřebovat údaje od uživatele, které ho budou identifikovat (osobní údaje) nebo které Poskytovateli umožní uživatele kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež byli uživatelem vyžádány, výslovně o ně bude zažádáno Poskytovatelem.

5. Údaje, které jsou shromažďovány Poskytovatelem v souvislosti s uživateli webových služeb Poskytovatele, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení uživatele, emailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, číslo bankovního účtu, užívanou přezdívku (uživatelské jméno) nebo adresu trvalého nebo přechodného bydliště uživatele. V souvislosti s využíváním webových služeb Poskytovatele může Poskytovatel shromažďovat určité další informace o uživateli, které jsou potřeba pro vygenerování vhodných výsledků: například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se uživatel přihlašuje k webovým službám Poskytovatele, dále datum a čas přístupu k těmto službám, použití souborů cookies, vlastnosti webového prohlížeče, operační systém nebo sledování akcí provedené na webových službách.

6. Uživatel svou Registrací poskytuje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v registračním formuláři nebo registrací prostřednictvím sociální sítě Facebook, a to k marketingovým účelům – zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele na dobu nezbytně nutnou.

7. Poskytovatel může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. Dále může poskytovatel zpřístupnit osobní údaje smluvní straně, jejichž produkty Poskytovatel nabízí a uživatel potvrdil zájem o ně prostřednictvím webových služeb. Osobní údaje poskytuje uživatel Poskytovateli dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno).

8. Současně uživatel svou Registrací souhlasí s kontaktováním prostřednictvím telefonu, SMS nebo formou emailové zprávy. Odvolání tohoto souhlasu je možné podle § 5 odst. 5 zákona uskutečnit písemně.

9. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jako i dalších práv podle § 21 zákona.

10. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem spočívajících v nahrávkách telefonních hovorů mezi Uživatelem a callcentrem Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje Uživatele bude zpracovávat za účelem poskytování Služeb, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele a za účelem jejich využití při marketingových a propagačních akcích, a zasílání marketingových materiálů.

11. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb Poskytovatele, kteří poskytnou společnosti své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

11.1. Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
11.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

11.2.1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
11.2.2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


12. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

13. Uživatel je upozorněn na skutečnost, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem specifikovaným podmínkách konkrétní služby. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své emailové adrese uděluje uživatel společnosti souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv lze použít emailovou adresu Poskytovatele: poradce (zavináč) poradce.cz.

Tyto Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů jsou účinná počínaje dnem 1.9.2014.

FinancniRadce.cz, s.r.o.
IČO: 02674386
U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 222082