Ochrana osobních údajů zákazníků FinančníRádce.cz, s.r.o.

V naší firmě FinančníRádce.cz, s.r.o., IČO: 02674386 (dále jen „my“ nebo „Společnost“) dbáme na ochranu osobních údajů a věnujeme jí velkou pozornost. Tím, že dojde z vaší strany k zaškrtnutí příslušného políčka nám udělujete souhlas s tím, že jako správci osobních údajů je budeme zpracovávat. Konkrétně jde o údaje ve webovém formuláři. Ke zpracování bude docházet podle dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků FinančníRádce.cz, s.r.o.“ (dále jen „Zásady“).

Údaje naší společnosti poskytujete dobrovolně. Poskytovány jsou na dobu 3 let. Zároveň prohlašujete, že souhlasíte s těmito Zásadami a jejich zněním. Též berete na vědomí, že v případě odvolání vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, která vychází ze souhlasu, který jste dali před daným odvoláním. Vaše práva je možné vykonat elektronickou formou na emailovou adresu poradce@poradce.cz.

1) Znění těchto Zásad upravuje právě mezi fyzickými osobami, které jsou subjekty osobních údajů (dále jen Uživateli) a Společností, jakožto správcem osobních údajů.

2) Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány. A to zejména v rozsahu, kterým je jméno, příjmení a adresa jeho bydliště, dále telefonní a také emailový kontakt (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). Dále i v rozsahu dalších údajů, které Uživatel sdělí Společnosti kdykoliv v budoucnu. A to formou kontaktu prostřednictvím webového portálu, telefonické komunikace, elektronickou poštou, osobně či dalšími způsoby.

3) Uživatel je povinen své osobní údaje uvádět pravdivě a správně. Bere na vědomí povinnost v případě, že dojde k jejich změně, informovat Společnost a své osobní údaje aktualizovat. A to bez zbytečného odkladu.

4) Uživatel potvrzuje, že osobní údaje, které Společnosti poskytl, byly poskytnuty dobrovolně. Zároveň potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné.

5) Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu tří let od doby, kdy dojde k jejich poskytnutí. Výjimkou je odvolání souhlasu se zpracováním, ze strany Uživatele.

6) Společnost je oprávněna ke zpracování a analýze všech informací, které vycházejí z Objednávek Uživatele. Tyto informace mohou být využity jak k možné formulaci výhodnější nabídky, tak i k vnitřním potřebám Společnosti.

7) Uživatel souhlasí se zasílám informací Společnosti nebo zasíláním informací třetích osob, se kterými Společnost sjednala smlouvu. Informace mohou souviset se zbožím či službami a budou odesílány buď na elektronickou adresu uživatele, nebo mohou být nabízeny prostřednictvím, telefonického kontaktu.

8) Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti, nebo zasíláním obchodních sdělení třetích osob, se kterými Společnost sjednala smlouvu.

9) Ke zpracování osobních údajů může dojít i ze strany takzvaného zpracovatele. Ze strany třetí osoby, kterou pověří Společnost.

10) Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Společnost může předat jeho Osobní údaje Dodavateli, na základě sjednané smlouvy, mezi tímto Dodavatelem a Společností.

11) Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů pro účely předání Dodavateli služby nebo Dodavateli produktu, za účelem zasílání informací. Dále souhlasí se se zpracováním Osobních údajů pro účely předání Dodavateli služby nebo Dodavateli produktu, za účelem zasílání obchodních sdělení, nebo formulování dalších nabídek ze strany Společnosti. Souhlas se vztahuje na realizaci kontaktu prostřednictvím telefonního hovoru, prostřednictvím elektronické pošty i dalších způsobů vzdálené komunikace.

12) Uživatel byl poučen o tom, že svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů může odvolat. A to prostřednictvím oznámení na adresu Společnosti.

13) Ochrana osobních údajů fyzické osoby, tedy osobních údajů Uživatele, je poskytována zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018.

14) Ochrana osobních údajů fyzické osoby, tedy osobních údajů Uživatele, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Uživatel jakožto údajů má možnost vykonání svých práv zasláním emailu na adresu: poradce@poradce.cz.

Práva uživatele jsou tyto:

1) Možnost opravy

Pokud ze strany uživatele dojde ke změně údajů, nebo zjistí, že zpracovávané údaje jsou chybné, nekompletní či nepřesné, má právo na jejich opravu. Ze strany Společnosti dojde k vykonání daného práva na opravu či doplnění bez zbytečného odkladu.

2) Možnost omezení zpracování

Uživatel může využít svého práva na omezené zpracování poskytnutých osobních údajů. Z něho vyplývá možnost určit ty osobní údaje, které nebudou předmětem budoucího zpracování, v rámci jakýchkoliv aktivit a operací Společnosti. Možnost využít omezení zpracování není trvalé (v porovnání s výmazem), ale je časově limitované. Týká se především situací, jako je:

• Zjištění nepřesnosti v poskytnutých údajích a daného oznámení. Omezení zpracování se týká doby, než budou nahrazeny správnými.

• Vznesení námitky proti jejich zpracování. Omezení zpracování se týká doby, během které dojde k šetření oprávněnosti námitky.

• Další nepotřebnost osobních údajů pro zpracování. Omezení zpracování se týká doby, která souvisí s výkonem, obhajobou, nebo určením právních nároků.

• Nedostatečný právní základ zpracování osobních údajů, nad rámec zákonných povinností Společnosti. Omezení zpracování se týká doby, po kterou uživatel nesouhlasí s jejich zpracováním, ale v budoucnu může dojít opět k tomu, že budou Společnosti poskytnuty.

3) Možnost přenositelnosti

Uživatel má právo na získání všech poskytnutých osobních údajů, které jsou ukládány a zpracovávány na základě souhlasu v souvislosti s plněním konkrétní formy. Uživateli budou poskytnuty údaje, které budou strukturované, ve formátu běžně používaném a strojově čitelném. Rozsah údajů je dán tak, že se jedná výhradně jenom o údaje, které jsou zpracovány automatizovaně, v rámci databází a je zde možnost jejich snadné a bezproblémové přenositelnosti.

4) Možnost podat stížnost

Uživatel má práva na podání stížnosti u příslušného dozorového orgánu. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Stížnost je možné podat v souvislosti s tím, kdy se Uživatel domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovány neoprávněni. Také může podat stížnost ve chvíli, kdy se domnívá, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně právními předpisy.

5) Možnost výmazu

Uživatel má právo požadovat vymazání svých osobních údajů. K tomu dojde ze strany Společnosti bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz nemusí být uplatněno v případě, kdy je zpracování osobních údajů dále nezbytné. Jde o právní povinnosti Společnosti, stejně jako o situace, které jsou spojeny s obhajobou, výkonem, nebo určením právních nárok. Právo na výmaz se týká některého z těchto konkrétních důvodů:

• Již pominuly důvody jejich zpracování, jelikož pro konkrétní účely již nejsou potřeba.

• Že se Uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů nebylo, nebo přestalo být v souladu se obecně závaznými předpisy.

• Je využito práva podat námitku proti zpracování a během šetření je zjištěno, že již pominuly oprávněné zájmy, nebo již žádné konkrétní oprávněné zájmy neexistují.

• Dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to konkrétně u těch, které byly spojeny s nezbytným souhlasem Uživatele, a zároveň již pominuly veškeré důvody k tomu, aby byly tyto osobní údaje dále zpracovávány.

6) Možnost podání námitky na zpracování

Uživatel má právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se týká oprávněného zájmu Společnosti. V případě marketingových aktivity dojde k ukončení zpracování osobních údajů. U ostatních situací dojde k posouzení důvodů a pokud nebude shledán závažný důvod k jejich dalšímu zpracování, dojde také k jeho ukončení. V ostatních případech může být ve zpracování dále pokračováno.

Tyto Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů jsou účinná počínaje dnem 24.5.2018.FinancniRadce.cz, s.r.o.
IČO: 02674386
U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 222082