Všechny články ze sekce Oddlužení

Kolik vás bude stát exekuce?

1. 6. 2016   Anna Kolaříková

Dluhy nikdy nebyly levnou záležitostí. Jestliže dlužník nedokáže své dluhy splácet, může se setkat s pokutami, sankcemi či úroky z prodlení. A v okamžiku, kdy se setkáte s exekutorem, kterému budete muset zaplatit náklady exekuce, začnou veškeré náklady narůstat.

Náklady exekuce

Pojem náklady exekuce je obsažen v exekučním řádu a vyhlášce Ministerstva spravedlnosti. Zákon stanoví, že náklady na exekuci zahrnují odměnu soudního exekutora, paušálně určené nebo účelně vynaložené hotové výdaje, náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručování písemností a příslušnou daň z přidané hodnoty.

Kdo exekuci platí?

Náklady exekuce podle zákona hradí povinný, tedy dlužník, na němž je vymáháno splnění závazku. Dle zákona dlužník hradí i náklady oprávněného. Toto pravidlo se však pojí s podmínkou, že exekuce bude skončena úspěchem, tedy vymožením pohledávky. V případě, že se exekuce zastaví, použije se jiné pravidlo, které říká, že náklady exekuce uhradí ten, kdo zastavení exekuce zavinil. O tom, kdo zaplatí náklady exekuce, rozhodne soudní exekutor speciálním rozhodnutím v podobě příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Odměna soudního exekutora

První a největší položkou na seznamu nákladů exekuce je odměna soudního exekutora. Odměna a její výše se určuje podle dluhu povinného, neboť se vypočítává jako procentuální část z plnění, které soudní exekutor vymohl. Předpisy určují, kolik může soudní exekutor získat a jaká je minimální částka, na kterou má soudní exekutor nárok. Pokud soudní exekutor vymáhá pohledávky pro více oprávněných, jsou vymožené částky pro všechny oprávněné základem pro výpočet odměny.

Hotové výdaje

Do nákladů exekuce dále patří hotové výdaje, které jsou paušálně určené či účelně vynaložené. Jejich výši pak stanovuje vyhláška. Ta říká, že minimální výše paušální částky je 3 500 Kč. Hotové výdaje zahrnují soudní a další poplatky, poštovné, cestovní výdaje, úhrady osobám provádějící přepravu zásilek, odborná vyjádření, telekomunikační poplatky, opisy, fotokopie a náhrady nákladů za získání dat z centrálních informačních systémů.

Náklady oprávněného

Kromě výše uvedených nákladů se v exekuci hradí i náklady oprávněného, tedy věřitele. Pokud se musí věřitel domáhat uhrazení pohledávky cestou soudního exekutora, pak náklady hradí dlužník, který porušil svoji povinnost splatit dluh řádně a včas. Věřitel má právo na náhradu nákladů na advokáta. Není-li zastoupen, má právo na náhradu paušální částky, která činí 300 Kč za jeden úkon.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více