Všechny články ze sekce Oddlužení

Jak na uznání dluhu

11. 7. 2016   David Stehlík

Dlužíte svému známému? Blíží se promlčení dluhu a vy se rozhodnete uznat svůj dluh a posílit tak práva věřitele? K tomuto kroku jste oprávněni občanským zákoníkem. Na druhou stranu ani samotný občanský zákoník vás k němu nemůže donutit. Je tedy pouze na vás, zdali budete tiše sedět a necháte svůj dluh promlčet, nebo se rozhodnete svůj dluh uznat a utvrdit a posílit tak práva věřitele.

Uznání dluhu jako právo dlužníka

Uznání dluhu je tedy právem, nikoli povinností dlužníka. Dlužník svůj dluh vůči věřiteli může uznat, ale zákon jej k tomu nenutí. Tato pravidla vycházejí z občanského zákoníku a jsou upravena v sekci o utvrzení dluhu. Samotné uznání dluhu má podstatný význam hlavně v souvislosti s jeho promlčením. Jedná se o jednostranný právní úkon, který je zcela v dispozici dlužníka, a věřitelova součinnost k němu není třeba. To, zdali dlužník právo věřitele utvrdí, záleží čistě na jeho rozhodnutí. Pojďme se nyní společně podívat, jaké jsou náležitosti a následky uznání dluhu.

Výslovné uznání dluhu

Dluh můžete v první řadě uznat výslovně. Tento způsob uznání se řídí § 2053 občanského zákoníku, který říká, že uzná-li dlužník svůj dluh co do důvodu a výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

První a v podstatě jedinou zákonnou podmínkou výslovného uznání dluhu je písemná forma. V případě nedodržení zákonem stanovené formy je uznání stiženo relativní neplatností. Další podmínky, jako je například ověřený podpis dlužníka, zákon nevyžaduje. Přesto je pro případ rozporování pravosti ověřený podpis vhodným způsob, jak předejít problému. Při uznání si dejte pozor na frázi „co do důvodu a výše“. Uvést v uznání pouze tuto frázi nestačí. Je potřeba napsat skutečnou výši dluhu a dluh identifikovat konkrétním vymezením nebo dostatečně určujícím odkazem na konkrétní smlouvu, upomínku, žalobní návrh nebo fakturu, z níž dluh plyne.

Konkludentní uznání dluhu

Druhým způsobem uznání dluhu je konkludentní uznání, které vyplývá ze samostatného jednání dlužníka. I tento způsob vyplývá z občanského zákoníku, a to z § 2054. Ke konkludentnímu uznání dluhu může dojít například placením úroků. V takovém případě je placení úroků vnímáno jako uznání dluhu co do výše, z níž jsou placené úroky počítány. U konkludentního uznání dluhu dochází k uznání celé výše dluhu, nejde zde dluh uznat pouze částečně. Konkludentní uznání zakládá oproti výslovnému uznání domněnku uznání jistiny.

Prodloužení promlčecí lhůty

Důležitým následkem uznání dluhu je prodloužení promlčecí lhůty. Od okamžiku uznání dluhu začne běžet nová desetiletá promlčecí lhůta. Pokud bude v uznání dluhu uvedena doba splatnosti, pak začne promlčecí doba běžet po uplynutí této doby. A v případě splácení ve formě dílčích splátek, běží promlčecí doba pro každou dílčí splátku zvlášť, a to od okamžiku její dospělosti. Dojde také k přesunutí důkazního břemena týkající se existence dluhu z věřitele na dlužníka.

Přečtěte si více na poradce.cz

Hledáte zajímavý zájezd? Zkuste ten do obchodního domu Primark

19. 6. 2017

Cestování dnes lidé milují. Ne vždy ale musí být nutně spojeno jenom se zajímavými lokalitami, které jsou spojeny s poznáním. Cestovat se dá i za nákupy. A to třeba do obchodního domu Primark. více

U T-mobile jsou samozřejmostí služby spojené s placením mobilem

5. 6. 2017

Platit za různé služby dnes můžeme opravdu v rámci celé řady možností. Pokud je něco, co je v posledních letech nejvyužívanější, je to mobilní telefon. Jak vše funguje u operátora T-mobile? více